Jdi na obsah Jdi na menu
 


Watchman Nee-životopis

13. 11. 2009

Watchman Nee

 

-životopis

Watchman Nee, původně Ni Šu-c´ (jeho anglické jméno bylo Henry Nee), se narodil r. 1903 v čínském Swa-tou. Pocházel z dosti početné rodiny. Byl třetím z devíti dětí. Jeho otec vystudoval Americkou metodistickou školu ve Fu-čou a pracoval jako celní úředník. Matka studovala na Čínské západní dívčí škole v Šanghaji a jako křesťanka učila své děti křesťanské písně. Ni Šu-c´ (W. Nee) studoval na Anglikánské škole sv. Trojice ve Fu-čou. Byl velmi aktivním studentem. Psával články do novin a vydělané peníze často utrácel v loteriích. Velmi rád chodil do kina. Sám o svých aktivitách napsal: „Bůh mě obdařil inteligencí. Mé slohové práce byly často vyvěšovány na nástěnce jako vzor… mohl jsem být nejspíše velmi úspěšný.“ Poté, co jej Pán povolal, přijal Ni Šu-c´ nové anglické jméno Watchman Nee (strážce Nee) a nové čínské jméno Te-šeng, které znamená zvuk chřestidla ponocného. Matka a otec sice byli metodisty, ale dosud neprožili opravdové znovuzrození. R. 1920 byla do Fu-čou pozvána mocná čínská evangelistka Dora Jou. Její kázání bylo plné moci a po každém shromáždění byla podlaha zcela mokrá od slz posluchačů. Mnozí byli spaseni a mezi nimi i vzdělaná čínská dáma, matka Watchmana Nee. Brzy prožil své spasení a vydání i Watchman Nee: „Byl jsem spasen v roce 1920, když mi bylo 17 let… břemeno hříchů bylo sňato a já jsem byl povznesen a naplněn vnitřní radostí a pokojem… jestliže jsem měl přijmout Pána Ježíše jako Spasitele, musel jsem jej současně přijmout i jako svého Pána…“ Po svém spasení měl Watchman obrovskou touhu sloužit Pánu. Vydával svědectví svým spolužákům, ale po ročním úsilí nebyl nikdo spasen. Zjistil, že mezi Bohem a ním jsou určité hříchy. Napravoval vztahy s lidmi a splácel jim dluhy. A začal se modlit za své spolužáky: „Do sešitu jsem si také poznamenal jména asi 70 spolužáků a začal jsem se za ně denně jmenovitě modlit k Bohu… dokonce i při vyučování… za několik měsíců všech 70 lidí, až na jednoho, bylo spaseno.“ Přestože byl stále na střední škole, přijala jej i Dora Jou do své biblické školy. V té době četl Nový zákon i několikrát za měsíc. Jelikož však měl určité zvyky, které se jí nelíbily, například si ráno rád déle pospal, vybíral si v jídle, miloval pěkné oblékání, Dora Jou jej vyloučila. Během školních let byl často v kontaktu s anglickou misionářkou Margaret E. Barberovou. Ta s ním jednala jako s mladým žákem a mnohokrát ho přísně káznila. Mnozí z těch, které velmi přísně káznila, k ní brzy přestali chodit. Jediný, kdo zůstal, byl Watchman Nee. Tato žena byla plná Boží přítomnosti. Watchman Nee jednou řekl, že ačkoliv byla ještě ve vedlejší místnosti, měl hluboký pocit Boží přítomnosti. Byla ženou, která neustále očekávala na Pánův příchod. Na jedné z procházek řekla: „Až zajdeme za roh, setkáme se s Pánem.“ Jako mladík se Watchman často rozčiloval a hádal. Jednou nesouhlasil s jedním starším bratrem a šel si pak postěžovat slečně Barberové, ale ta jen citovala Písmo a žádala, aby poslechl staršího. Řekla mu: „Jestli se tvůj spolupracovník mýlí nebo ne, to je jiná věc. Můžeš ale říci, že jsi jako ten, kdo nese kříž, když přede mnou obviňuješ bratra? Jsi jako beránek?“ W. Nee k tomu poznamenal: „…cítil jsem se velmi zahanben a nikdy na to nezapomenu. Má řeč a můj postoj toho dne odhalovaly, že se skutečně nepodobám ani beránkovi, ani tomu, kdo nese kříž.“ Jakoby vyjadřoval pravdu, že nejde tolik o to, co je správné a co nesprávné, ale zda jsme jako ti, kteří nesou kříž. V letech 1920-22 velmi toužil po naplnění Duchem svatým. Objevil vážnou překážku, když četl Žalm 73,25: „Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě Tebe nemám zalíbení.“ W. Nee k tomu vyznal: „Pisatel… to může říci, ale já ne.“ Dosud byl totiž stále hluboce zamilován do dívky Charity Čang. Ta byla stále nevěřící, ráda chodila vymóděná a trávila čas pouze mezi „zajímavými“ lidmi. Watchmanovi se jen vysmívala. A Pán mu ukázal, aby se jí vzdal: „Zabýval jsem se myšlenkou, že půjdu evangelizovat na pomezí Tibetu, a nabízel jsem Bohu mnoho jiných akcí v naději, že bych Jej mohl pohnout, aby už neopakoval požadavek opustit tu, kterou jsem miloval. Jakmile však Bůh na něco ukáže prstem, už jej nestáhne.“ Později se Charity opravdu vzdal: „Nechám ji být! Nikdy nebude má!“ Od Margaret Barberové se přece naučil, že i malý list na stromě může našemu zraku zakrýt celý úplněk měsíce! Když Charity o 10 let později dokončila univerzitní studium, obrátila se k Pánu (roku 1934). Nakonec ji Pán přivedl zpět k Watchmanovi a společně vstoupili do manželského svazku! W. Nee nikdy nevystudoval žádný teologický seminář ani biblickou školu. Většinu získal studiem Bible a četbou knih duchovních lidí. Když mu bylo 23 let, byla jeho ložnice téměř celá zaplněná knihami, takže mu již zbýval jen velmi úzký prostor na spaní! W. Nee měl velmi široké srdce. Když se jej lidé tázali, ke které denominaci patří, často odpovídal: „Jsem křesťan.“ W. Nee měl také mnohé zkušenosti ze života z víry. V r. 1921 šel kázat na jedno místo v provincii Fu-ťien. Měl v kapse jen 4 dolary, což na 3 autobusové jízdenky nestačilo. Jeden z bratrů mu daroval jízdenky. Pak mu však byly ukradeny peníze, takže neměl na cestu domů: „Večer jsem se modlil k Bohu…, aby mi zaopatřil potřebné peníze na cestu. Nikdo o tom nevěděl… Již nadešel čas k odjezdu a já jsem stále neměl žádné peníze… Byly tam tři rikši, a tak jsme na ně nasedli. Když jsme ujeli asi 40 metrů, rozběhl se za mnou nějaký stařec v dlouhém plášti… Muž mi předal balíček s jídlem a obálku… Když jsem obálku otevřel, našel jsem uvnitř 4 dolary, právě dost na autobusovou jízdenku.“ Roku 1924 W. Nee onemocněl tuberkulózou plic kvůli přepracování a nedostatku péče o tělo. Několikrát se dokonce rozšířily zprávy o jeho úmrtí. Nemoc trvala asi 5 let. Jak sám uvádí, nemoc byla velmi vážná: „Jednou mě požádali, abych vedl evangelizační shromáždění. Přinutil jsem se vstát a prosil jsem Pána, aby mě posílil. Cestou na shromáždění jsem se každou chvíli musel opírat o pouliční lampy, abych si odpočinul. Pokaždé jsem Pánu říkal: - Pro Tebe stojí za to umřít.-“ Nemoc se pak zhoršila natolik, že už jen ležel a rozhodl se psát knihy: „Při psaní jsem seděl na židli s vysokým opěradlem a hrudník jsem si tiskl ke stolu, abych zmírnil bolest. Satan mi našeptával: - Už brzy zemřeš. – … Po tělesné stránce jsem byl uzlíček kostí. V noci jsem se potil a začal jsem ztrácet hlas.“ Zdravotnice, která o něj pečovala řekla, že už viděla mnoho nemocných, ale žádný nebyl v tak zuboženém stavu! Dokonce řekla, že už mu zbývají tak 3-4 dny života. Když se to doneslo k W. Nee, řekl si: „Tak to je konec.“ Jeden bratr už telegrafoval do církví v různých místech, že je to s ním beznadějné a že se už za něj nemusejí modlit! Bůh však dal Watchmanovi zvláštní slovo víry: „Spravedlivý z víry bude živ.“ Od Boha přijal, že je uzdraven! Sám uzdravení popsal takto: „Bible říká – Vírou pevně stojíte - , ale já jsem stále ležel v posteli… bez ohledu na vše ostatní, oblékl jsem si šaty, které jsem neoblékl již 176 dnů. Když jsem se chtěl postavit, zpotil jsem se tolik, jako kdybych promokl v dešti… - Kam mám jít? – zeptal jsem se Boha. Odpověděl: - Jdi k sestře Lee do čísla 215 -. Už dva nebo tři dny se tam za mě modlilo a postilo mnoho bratrů a sester… Říkám vám upřímně, že když jsem si stoupl nad schodiště, připadalo mi jako největší schodiště, jaké jsem kdy viděl… Když se otevřely dveře a já vstoupil do domu, setkal jsem se s nechápavými pohledy… Nemohli se pohnout ani promluvit. Asi hodinu tiše seděli, jako by se mezi nimi objevil Bůh.“ V roce 1927 však W. Nee postihla jeho srdce angina pectoris. Z této nemoci Bohem vyléčen nebyl. Trpěl jí 45 let, až do konce života. Často pociťoval krutou bolest a poléval jej studený pot. Někdy jej při kázání přepadla bolest, a on se musel opřít o kazatelnu. Dále však zvěstoval evangelium, slovem budoval a povzbuzoval věřící, vydával časopisy a účastnil se různých konferencí. Nemoc srdce jej však přece jen zbrzdila. Lékaři mu doporučili odpočinek v sanatoriu v horách. V r. 1930 se W. Nee sblížil se společenstvím tzv. „Svobodných bratří“ (Volní bratři; u nás Křesťanské sbory). R. 1933 vyplul lodí do Anglie, kde se účastnil různých shromáždění. Po jedné z konferencí však řekl: „Moji milovaní bratři, vaše poznání pravdy je ohromné, přesto vše by vám to v mé zemi moc nepomohlo… Kdyby na to přišlo, nedokázali byste vyhnat ani jednoho démona.“ Dále pak sloužil v USA a Kanadě. Roku 1934, jak již bylo uvedeno, se oženil s Charity Čang. Jeho matka nebyla moc nadšená a taktéž teta Charity byla proti. Teta Charity Čang byla velmi bohatou a vlivnou dámou a rozhodla se Watchmana Nee očernit, pomluvit a obvinit v nejčtenějších šanghajských novinách. W. Nee upadl do depresí. Byl zlomen, ukryl se v bytě a nechtěl nikoho vidět. Objevilo se i další pronásledování a to dokonce ze strany různých bratří! Později jej navíc potkala další rána, Charity potratila! A až do konce bylo jejich manželství bezdětné. W. Nee byl stále ostře kritizován a rozhodl se úplně stáhnout. Jeden z jeho přátel jej našel zcela ubitého na duchu. Zeptal se jej: „Jestlipak jsi již zkoušel chválit Pána za vše, co tě potkalo?“ Nee se rozhodl to zkusit, postavil se poblíž tamních tenisových kurtů a z celých svých vyléčených plic několikrát zařval: „Halelujah!“ A to skutečně pomohlo. Vrátil se do Šanghaje a začal opět kázat. Koncem r. 1939 W. Nee cítil, jak je nutné podporovat spolupracovníky v díle Páně. Navíc rodiče Watchmana obviňovali, že pomáhá jiným, zatímco svému vlastnímu bratrovi (bratr vlastnil malou továrnu na léky) nepomůže. Nakonec se rozhodl chopit celého řízení továrny a reorganizoval ji. Pokračoval v podnikání a stal se vládním zaměstnancem (později práci pro vládu odmítl). Mnozí z jeho přátel, ale i nepřátel jej obviňovali z vedení dvojího života. Až v roce 1948 došlo v církvi k probuzení a on se znovu plně ujal duchovní služby. Jeden z jeho blízkých spolupracovníků Witness Lee o onom návratu napsal: „Když… obnovil svou službu, to, co z něj vycházelo, zanechávalo dojem zlomeného člověka, člověka, skrze něhož mohl být Duch plně uvolňován.“ V roce 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika a komunisté brzy zaútočili proti církvím. Na jaře r. 1952 byl W. Nee zatčen pro svou víru. Byl nazván „kapitalistickým tygrem“ (v souvislosti s dřívějším podnikáním ve farmacii). R. 1956 byl na základě falešného obvinění po dlouhém procesu odsouzen k 15 letům vězení. Jeho žena Charity jej mohla spatřit až po pěti letech od jeho uvěznění. Měl právo napsat jen jeden dopis za měsíc. W. Nee byl ve vězení, které vybudovali ještě Britové v r. 1913. Cela měla jen asi 3 metry. 8 hodin musel fyzicky pracovat, 8 hodin byl ideologicky školen a 8 hodin mohl spát. Trpěl hladem a neměl právo vlastnit svou Bibli. Není možné dozvědět se, co během tohoto dlouhého věznění prožíval s Pánem. Jakýsi vězeň, který byl propuštěn r. 1958 svědčil, že se z cely W. Nee každodenně ozývaly písně, kterým naslouchali ostatní vězni. Po uplynutí patnácti let (r. 1967) od uvěznění, byl dále ponechán ve věznici z důvodu nedostatečné „nápravy“. R. 1971 zemřela jeho žena Charity. Smrt ženy jej velmi zarmoutila a zcela odřízla od okolního světa. Dopisy, které psal byly podrobeny přísné cenzuře, takže nemohl uvést ani Boží jméno, ani citace z Písma. Roku 1972 Watchman Nee umírá. Příčinu smrti nelze vystopovat. Pod jeho polštářem však byl nalezen papírek a na něm několik řádek psaných velkým, roztřeseným písmem: „Kristus je Boží Syn, který zemřel na vykoupení hříšníků a po třech dnech vstal z mrtvých. Toto je největší pravda ve vesmíru. Umírám pro svou víru. Watchman Nee.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Nee ? - né!!!

(Standa, 11. 12. 2010 12:47)


Ať se namě nikdo nezlobí ale tomu bych nevěřil ani "Dobrý den". Nevím proč jsou to odkazy na servery STUDIUMZIVOTA.COM - snad tomuto prosím nechcete věřit?
....Bůh je výjimečně bohatý. Je jako úspěšný podnikatel, který má ohromný kapitál. Božím podnikem je tento vesmír a nekonečné Boží bohatství je jeho kapitálem. Neuvědomujeme si, kolik nespočetných miliard má. A vším tím kapitálem je prostě on sám a s pomocí tohoto kapitálu zamýšlí hromadnou „výrobu“ sebe samého. Bůh sám je Podnikatel, Kapitál i Produkt. Jeho záměrem je rozdělit sebe sama mezi lidi v masovém měřítku a zdarma. Proto Bůh chce takové Boží uspořádání, takový Boží management, Boží dispenzaci, Boží ekonomii, které mu umožní předat sebe sama lidstvu....

odkaz

(Standa, 11. 12. 2010 12:40)

http://www.apologet.cz/?q=articles/category/32-skupinkove-hnuti/id/24-skupinkovy-megasbor/find/WATCHMAN-NEE

LJ5EP